klauzula informacyjna rodo

przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) – RODO uprzejmie informujemy , że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o.z siedzibą we Wrocławiu, 50-422 Wrocław ul. Na Niskich Łąkach 4, tel. 71/321-22-72, e-mail: wroclaw@pzm.pl
  2. W Polskim Związku Motorowym OZDG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 50-422 Wrocław ul. Na Niskich Łąkach 4, wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. Funkcję pełni Artur Kurylas. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o. we Wrocławiu można kierować do inspektora ochrony danych PZM na adres e-mail iodo@pzm.pl, tel.nr 665-727-003.

3.  Kategorie danych osobowych – informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych za zgodą osoby, której dane dotyczą. Polski Związek Motorowy przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe , kontaktowe, dane identyfikacyjne pojazdu.

4.  Cel przetwarzania danych i podstawy prawne – dane osobowe mogą być przetwarzane przez PZM w następujących celach:
*  wykonania umowy w zakresie szkolenia na prawo jazdy, szkolenia kierowców zawodowych
* wysłanie przypomnienia o terminie badania technicznego pojazdu , oraz o akcjach promocyjnych.

5.  „Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, oraz art.6 ust.1 lit. b  rozporządzenia RODO”.
Odbiorcami danych jest: Stowarzyszenie Polski Związek Motorowy z siedzibą w Warszawie, ul Kazimierzowska 66, 02-518 Warszawa oraz podmioty powiązane kapitałowo z w/w stowarzyszeniem w tym Polski Związek Motorowy Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 228F, 01-460 Warszawa.

6.  Okres przechowywania danych osobowych: dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także przechowywane są, wyłącznie przez okres niezbędny do  realizacji umowy.

7.  Przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

8.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych osobowych,
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli ma to uzasadnienie i nie jest sprzeczne z przepisami prawa.

9.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10.  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

IODO